Oferta zakupu linii technologicznej

Solec Kujawski, 30.06.2015

Postępowanie zakończono 30.06.2015

Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu:
Remont i modernizacja hali produkcyjnej wraz z zakupem linii technologicznej do produkcji spożywczej w Solcu Kujawskim
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie 5.2.1 wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw