Zapytanie ofertowe: nr zamówienia 02/04/MGZ/2023

Malbork 08.05.2023

Informujemy, iż w dniu 08.05.2023 zostało zakończone przyjmowanie ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w projekcie „Opracowanie optymalnej metody pozyskiwania z makuchów białka roślinnego – składnika odżywczego w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się” planowanym do realizacji w ramach konkursu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje,
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” .
Wyniki postepowania w załączniku: Informacja o zakończeniu postepowania ofertowego i wyborze wykonawcy usługi.

Malbork 24.04.2023

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie nowego proszkowego produktu spożywczego.

Projekt jest planowany do dofinansowania w ramach:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje,
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” .

Wykonawcą usługi B+R w projekcie, zgodnie z warunkami konkursu, mogą zostać następujące podmioty, po wpisaniu na Listę wykonawców prowadzoną przez Excento Sp. z o. o. :
A. jednostki badawczo-rozwojowe wskazane w treści Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.):

  1. uczelnie,
  2. Polska Akademia Nauk (dalej: „PAN”),
  3. instytuty naukowe PAN,
  4. instytuty badawcze funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
  5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
  6. Polska Akademia Umiejętności,
  7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 – 6 muszą spełniać definicję organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu  art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

lub

B. centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.).

Aby zostać wpisanym na Listę wykonawców w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” należy:
złożyć wniosek o umieszczenie na liście zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 1 do Zasad prowadzenia listy wykonawców w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”
lub
złożyć bezpośrednio wobec Grantobiorcy ofertę na realizację usługi badawczo-rozwojowej realizowanej
z grantu objętego Projektem i jednocześnie wyrazić zgodę na wpis na Listę w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej wedle Załącznika nr 1 do Zasad prowadzenia listy wykonawców w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw” (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa 05.05.2023 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz edytowalny wzór oferty i załączników znajdują się w załączeniu do niniejszego zaproszenia do składania ofert.