Oferta zakupu usługi badawczo-rozwojowej planowanej do realizacji w ramach projektu „Bony na innowacje dla MŚP”

Solec Kujawski, 08.05.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi: prac badawczo-rozwojowych w projekcie planowanym do realizacji w ramach
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 p.t.

Projekt pt.:

„Opracowanie technologii produkcji płatków zbożowych z dodatkami białkowymi.”

 

Zapytanie zostało opublikowane na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17867

Termin składania ofert: 16.05.2019