Zapytanie ofertowe na wykonanie prac B+R

Solec Kujawski, 05.03.2021

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie nowego produktu spożywczego: dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego

Projekt jest planowany do  dofinansowania z Funduszu Badań i Wdrożeń-Voucher Badawczy, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego, zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa.
Jednostka naukowa – podmioty do których zaliczamy:
1) uczelnie;
2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;
3) Polska Akademia Nauk działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. 2020 poz. 1796);
4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;
5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;
7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; […]”.
8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Termin składania ofert upływa 15.03.2021 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz edytowalny wzór oferty znajdują się w załączniku do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Zapytanie_ofertowe_Voucher_2021_03_05

Załącznik do Zapytanie_ofertowe_Voucher_2021_03_05